معنی کلمه جرجیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جرجیر. [ ] (اِخ ) ملک افریقیه . (مهذب الاسماء).