معنی کلمه جرجیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جرجیة. [ ج ُجی ی َ ] (ص نسبی ) تأنیث جرجی . رجوع به جرجی شود.