معنی کلمه پنج دیهی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پنج دیهی . [ پ َ ] (ص نسبی ) از مردم پنج دیه . رجوع به پنج دهی شود.