معنی کلمه ثرمان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثرمان . [ ث َ ] (اِ) درختی است که به اشنان ماند و آن ترش است و شتران و گوسفندان خورند.