معنی کلمه ابن حجه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابن حجه . [ اِ ن ُ ح ُج ْ ج َ ] (اِخ ) ابوجعفر احمدبن محمد قیسی قرطبی (562-643 هَ .ق .). نحوی و مقری و محدث . مولد او قرطبه . درآنجا نحو و حدیث فراگرفت و پس از آن به اشبیلیه رفت و منصب قضا و خطابت به او تفویض شد، در سفری اسیر گشت و او را به منورقه بردند و هم بدانجا وفات کرد. کتاب تسدیداللسان در نحو وجمع بین صحیحین از تألیفات اوست . (روضات الجنات ).