معنی کلمه گلوبندگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گلوبندگی . [ گ ُ / گ َ ب َ دَ / دِ ] (حامص مرکب ) شکم خوارگی . شهوت طعام : ز ده گونه ریچال و ده گونه با گلوبندگی هر یکی را سزا. ابوشکور. رجوع به گلوبنده شود.