معنی کلمه یاقوت پاش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یاقوت پاش . (نف مرکب ) پاشنده ٔ یاقوت : بگرد جهان این خبر گشت فاش که شد کان یاقوت یاقوت پاش . نظامی .