معنی کلمه امین حضور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
امین حضور. [ اَ ح ُ ] (اِ مرکب ) از القاب دوره ٔ قاجاری بود. رجوع به فهرست اعلام تاریخ اجتماعی و اداری دوره ٔ قاجاریه تألیف مستوفی چ 2 ج 1 شود.

(اِخ ) نام سه راهی است در تهران در محل تقاطع خیابان ری و امیرکبیر (چراغ برق ) و ایران (عین الدوله ).