معنی کلمه ویراستن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ویراستن . [ ت َ ] (مص ) پیراستن . رجوع به پیراستن شود.