معنی کلمه تحفنحیس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تحفنحیس . [ ] (اِخ ) تحفنیس . رجوع به ماده ٔ بعد شود.