معنی کلمه فائقة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فائقة. [ ءِ ق َ ] (ع ص )مؤنث فائق . زنی که فائق باشد. رجوع به فائق شود. - فائقةالجمال ؛ آنکه در خوبی و زیبایی سر است .