معنی کلمه سخن فهم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سخن فهم . [ س ُ خ َ ف َ ] (نف مرکب ) دانا و عاقل . (آنندراج ). سخن شناس . سخندان : صائب اگر بیار سخن فهم میرسید میشد جهان پر از غزل عاشقانه اش . صائب .