معنی کلمه امیر شدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
امیر شدن . [ اَ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) امارة. (تاج المصادربیهقی ). فرمانروا شدن . رجوع به امیر و امارت شود.