معنی کلمه پنج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پنج . [ پ َ ] (اِخ ) نام یکی از آب راهه های جیحون .