معنی کلمه قرنفولة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قرنفولة. [ ق َ رَ ل َ ] (ع اِ) یکی قرنفول . (اقرب الموارد). رجوع به قرنفلة و قرنفل شود.