معنی کلمه همذان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
همذان . [ هََ م َ ] (اِخ ) همدان .شهری است که همذان بن فلوح بن سام بن نوح آن را بنا کرد. (منتهی الارب ). رجوع به همدان (مدخل ِ نخست ) شود.