معنی کلمه پنبه فروش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پنبه فروش . [ پَم ْ ب َ / ب ِ ف ُ ] (نف مرکب ) آنکه تجارت پنبه کند. قَطّان .