معنی کلمه شرکة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شرکة. [ ش َ ک َ ] (ع مص ) مصدر به معنی شِرکَة. (از اقرب الموارد). رجوع به شِرکة شود.