معنی کلمه همدم شیرازی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
همدم شیرازی . [ هََ دَ م ِ ] (اِخ ) نجفعلی ، برادر میرزا ابراهیم منظور و از نزدیکان حسینعلی میرزا، فرمانفرمای فارس بوده و شبها در بزمهای او قصه میخوانده است و غزلهایی نیز سروده . (از مجمعالفصحاء ج 2 ص 571).