معنی کلمه املئاء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
املئاء. [ اَ ل ِ آ ] (ع اِ) ج ِ مَلی ٔ. (از اقرب الموارد). رجوع به ملی ٔ شود.