معنی کلمه فسونا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فسونا. [ ف ُ ] (ص ) آنکه افسون کند. (آنندراج ).