معنی کلمه نتیجه بخش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نتیجه بخش . [ ن َ ج َ / ج ِ ب َ ] (نف مرکب ) هر چیز که مثمر ثمری گردد و فایده ای از آن حاصل شود. (ناظم الاطباء).