معنی کلمه واخورده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واخورده . [ خوَرْ / خُرْ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) وامانده . ناامید. مأیوس .

متعجب . رجوع به واخوردن شود.