معنی کلمه فسولیون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فسولیون . [ ] (معرب ، اِ) برغوثی است که بزرقطونا باشد. (فهرست مخزن الادویه ).