معنی کلمه ظهیرالدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظهیرالدین . [ ظَ رُدْ دی ] (اِخ ) ابراهیم بن نصربن عسکر موصلی . رجوع به ابواسحاق سلامی شود.