معنی کلمه کدو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کدو. [ ] (اِخ ) قریه ای است شش فرسنگی جنوب شهر داراب . (فارسنامه ٔ ناصری ).