معنی کلمه بافراست در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بافراست . [ ف َ / ف ِ س َ ] (ص مرکب ) (از: با + فراست ) باهوش . زیرک . رجوع به فراست شود.