معنی کلمه لماک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لماک . [ ل َ ] (ع اِ) چیزی . رجوع به لماظ شود.