معنی کلمه گاو سیمین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گاو سیمین . [ وِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) صراحی و ظرفی که از نقره بصورت گاو ساخته باشند هم چنان که گاو زرین را از طلا. (برهان ) (آنندراج ). پیمانه ٔ شراب بشکل گاو از سیم کرده : از مسام گاو سیمین در صبوح ارزن زرین روان اختر کجاست . خاقانی . میساز تسکین هر زمان عید طرب بین هر زمان از گاو سیمین هر زمان خونریز و قربان تازه کن . خاقانی .