معنی کلمه غوره غوره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غوره غوره . [ رَ رَ / رِ رِ ] (اِ مرکب )یا غورغوره . غوره ای که در آب محفوظ نگاه داشته میشود برای استفاده در غیر فصل غوره . (از فرهنگ نظام ).