معنی کلمه گلگونه ٔ چرخ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گلگونه ٔ چرخ . [ گ ُ ن َ / ن ِ ی ِ چ َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) سرخی آسمان پس از غروب آفتاب . (ناظم الاطباء).