معنی کلمه جرجانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جرجانی . [ ج ُ ] (اِخ ) محمدبن مصعب . راوی بود و از عباد وحکم روایت کرد و علی بن یزداد جرجانی از او روایت داشت . (از تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص 385).