معنی کلمه همبازی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
همبازی . [ هََ ] (حامص مرکب ) شریک بودن . همباز بودن . انبازی . شرکت . رجوع به همباز شود.