معنی کلمه ظهیرالدولة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظهیرالدولة. [ ظَ رُدْ دَ ل َ ] (اِخ ) خسروشاه بن بهرام شاه غزنوی ، مکنی به ابوشجاع . رجوع به خسروشاه شود.