معنی کلمه لله مرزچل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لله مرزچل . [ ل َ ل َ م َ چ ُ ] (اِخ ) موضعی میان انارمرزچل و سه پشته چل مازندران . (مازندران و استرآباد رابینو بخش انگلیسی ص 61).