معنی کلمه باغو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
باغو. (اِخ ) از امرای مغول که به سیستان لشکر کشیده است : آمدن امراء کبار باغو و ارس نویین با دوازده هزار سوار و ملک شمس الدین کرت با جملگی لشکر غور و خراسان و اسفزار و فراه و غیره [ 663 هَ . ق . ] (از تاریخ سیستان چ بهار ص 400).