معنی کلمه غورچه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غورچه . [ چ َ / چ ِ ] (اِ) در بعضی از نسخ نزهة القلوب بجای غرچه ، غورچه آمده است . رجوع به نزهة القلوب چ دبیرسیاقی چ 1336 ص 190 و غرچه شود.