معنی کلمه متعاﷲالمسلمین ب.. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
متعاﷲالمسلمین بطول بقائه . [ م َت ْ ت َ عَل ْ لا هَُل ْ م ُ ل ِ ن َ ب ِ ل ِ ب َ ءِه ْ ] (ع جمله ٔ فعلیه ٔ دعایی ) خداوند مسلمانان را به درازی عمر او بهره مند سازد. خدا به او عمر دراز دهد. و رجوع به متعنااﷲ شود.