معنی کلمه همایون ناصرالدی... در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
همایون ناصرالدین .[ هَُ ص ِ رُدْ دی ] (اِخ ) رجوع به همایونشاه شود.