معنی کلمه ظهیرالدولة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظهیرالدولة. [ ظَ رُدْ دَ ل َ ](اِخ ) ممدوح مسعودسعد. رجوع به شواهد ظهیر و رجوع به ابراهیم بن سلطان مسعودبن سلطان محمود غزنوی شود.