معنی کلمه جرجانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جرجانی . [ ج ُ ] (اِخ ) محمدبن عبداﷲ کلینی مکنی به ابوبکر. راوی بود و از اسماعیل بن توبة روایت کرد و محمدبن حمدون مستملی از او روایت میکرد. (از تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص 344).