معنی کلمه درچشمه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
درچشمه . [ دَ چ َ م َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان گاوکان بخش جبال بارز شهرستان جیرفت ، واقع در 48هزارگزی جنوب خاوری مسکون و 15هزارگزی شمال راه مالرو سبزواران به کروک . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).