معنی کلمه گلغیچه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گلغیچه . [ گ ُ چ َ / چ ِ ] (اِ) گلغچه . (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). بمعنی گلغچه است که جنبانیدن انگشتان باشد در زیر بغل تا بخنده آیند. (برهان ). غلغلچ . (فرهنگ رشیدی ) (آنندراج ). رجوع به غلغلج و غلغلیچ و گلغچه شود.