معنی کلمه ذاهب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذاهب . [ هَِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از ذهاب . رونده . برونده . شونده . بشونده .

درگذرنده .

طویل الذاهب ، بسیاردراز. ج ، ذاهبون . ذاهبین .