معنی کلمه شرف الدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شرف الدین . [ ش َ رَ فُدْ دی ] (اِخ ) لقب اسماعیل بن ابی بکر معروف ، به ابن المقری . رجوع به ابن المقری شود.