معنی کلمه خرابات خانه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خرابات خانه . [ خ َ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) خرابات . بوزخانه . می خانه . مأخور: خرابات خانه . (زمخشری ).