معنی کلمه قرقشونه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قرقشونه . [ ق َ ق َ ن َ ] (اِخ ) دژی است در اندلس ، بین قرقشونه و قرطبه بیست وپنج روز مسافت است . در آن کنیسه ای است بنام شنت مریه (سنت ماری ؟). (معجم البلدان ).