معنی کلمه ژرف اندیش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژرف اندیش . [ ژَ اَ ] (نف مرکب )نعت فاعلی از ژرف اندیشیدن . متعمق . دقیق . ژرف بین .