معنی کلمه ظهیرآباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظهیرآباد. [ ظَ ] (اِخ ) دهی است در مازندران . (رابینو ص 127).