معنی کلمه قرقری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قرقری . [ ق َ ق َ ] (ص نسبی ) نسبت است به قرقر. رجوع به قرقر شود.